ปฐมวัย

นางสาววราพร เหนือคูเมือง
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวกนกวรรณ มั่งคั่ง
ครู คศ.1

นางสาวสุพิชญา ผาคำ
ครู คศ.1

นางสาวอารีรัตน์ บัวอุไร
ครู คศ.2

นางกนกลักษณ์ ภกาแก้ว
พี่เลี้ยง

น.ส.นพรัตน์ คำขำ
พี่เลี้ยง

นางสาวศตพร แวงวรรณ
พี่เลี้ยง

น.ส.ออมสิน บัวอุไร
พี่เลี้ยง