ปฐมวัย

นางสาววราพร เหนือคูเมือง
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวกนกวรรณ มั่งคั่ง
ครู คศ.1

นางสาวสุพิชญา ผาคำ
ครูผู้ช่วย

นางสาวอารีรัตน์ บัวอุไร
ครู คศ.2

นางกนกลักษณ์ ภกาแก้ว
พี่เลี้ยง

น.ส.นพรัตน์ คำขำ
พี่เลี้ยง

นางสาววรงกรณ์ ศิริไสย
พี่เลี้ยง

น.ส.ออมสิน บัวอุไร
พี่เลี้ยง

นางสาวบุสบา แวงวรรณ
พี่เลี้ยง