กลุ่มสาระฯภาษาไทย

น.ส.รัชดาวรรณ ศรีวิศาล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพฤกษวรรณ ชายบรรจง
ครู คศ.3

นางธัญญาลักษณ์ ทรัพย์ประสม
ครู คศ.2

นางสาวจิตสุภา ศรีละบุตร
ครู คศ.2

นางสาวสุธิสา ปลงใจ
ครู คศ.1