กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวทร ธรรมกิจ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอรอนงค์ แวดอุดม
ครู คศ.1

นางสาวนงค์ลักษ์ ชอบงาม
ครูผู้ช่วย