กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวศิรินันท์ ศิริโธ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายปิยะพงษ์ พลายชุม
ครู คศ.3