กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายเนติพงษ์ ผ่องสมรูป
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ