กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุรเชษฐ อ่อนสีแดง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ