กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายพงษ์ศักดิ์ วงศ์ภูมิ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวีรพล ใจมั่น
ครูผู้ช่วย

นายภราดร ช่างทองคำ
ครู คศ.2