กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายพงษ์ศักดิ์ วงศ์ภูมิ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายภราดร ช่างทองคำ
ครู คศ.2