พนักงานสถานที่

นางเบญจรงค์ ยางจันทร์
พนักงานสถานที่
หัวหน้าพนักงานสถานที่

นายสุลัยมาน ทรายวิเชียร
พนักงานสถานที่

นายรุ่งชัย ต้นโต
พนักงานสถานที่

นายสุชาติ แวะสันเทียะ
พนักงานสถานที่