สายชั้นอนุบาล

นางสาววราพร เหนือคูเมือง
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล

นางสาวสุพิชญา ผาคำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาววราพร เหนือคูเมือง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวกนกวรรณ มั่งคั่ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวอารีรัตน์ บัวอุไร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางกนกลักษณ์ ภกาแก้ว
พี่เลี้ยง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวศตพร แวงวรรณ
พี่เลี้ยง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

น.ส.นพรัตน์ คำขำ
พี่เลี้ยง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

น.ส.ออมสิน บัวอุไร
พี่เลี้ยง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2