สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางธัญญาลักษณ์ ทรัพย์ประสม

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นายภาณุวัฒน์ ชูจอหอ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางธัญญาลักษณ์ ทรัพย์ประสม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวจิรารัตน์ ขวานทอง
ครูผู้ช่วย