สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวจิตสุภา ศรีละบุตร

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวจิตสุภา ศรีละบุตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวนงค์ลักษ์ ชอบงาม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายอุเทน จิยิพงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3