สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นายปิยะพงษ์ พลายชุม

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางพฤกษวรรณ ชายบรรจง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายปิยะพงษ์ พลายชุม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายเนติพงษ์ ผ่องสมรูป
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

น.ส.รัชดาวรรณ ศรีวิศาล
ครู คศ.2