สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางพิชากร กระดานลาด

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวทร ธรรมกิจ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางพิชากร กระดานลาด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

ดร.ชาญชาติ ถนอมตน
ครู คศ.2