สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายพงษ์ศักดิ์ วงศ์ภูมิ
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวสุธิสา ปลงใจ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวอรอนงค์ แวดอุดม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2