สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายภราดร ช่างทองคำ

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายภราดร ช่างทองคำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวศิรินันท์ ศิริโธ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายสุรเชษฐ อ่อนสีแดง
ครู คศ.3