กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางพิชากร กระดานลาด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอุเทน จิยิพงศ์
ครู คศ.2

นายภาณุวัฒน์ ชูจอหอ
ครูผู้ช่วย