กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางพิชากร กระดานลาด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายอุเทน จิยิพงศ์
ครู คศ.2

นายภาณุวัฒน์ ชูจอหอ
ครู คศ.1